Freidig Innebandy har utdannede dommere, men ønsker fler. De som dømmer for Freidig er Tom Bruvik, Frank Fillingsnes, Sigurd Harby,Theodor Bondevik, Lars Leiknes og Espen Greiff Flægstad.

Dommerkurs

Midt-Norge Bandyregion arrangerer jevnlige kurs. Det er gratis, og kurset går over 2-3 kvelder.

Man får betalt for å dømme. Og det trengs dommere i alle aldersklasser, fra G11/J11 til seniorer (dame/herre).

Dømming anbefales også fordi man blir bedre som spiller.

Kontakt Sissel Arctander, sisselarc (at) gmail.com dersom du vil ta dommerkurs.

 

Midt-Norge Bandyforbunds side for dommere

Her finner du blant annet info om dommerhonorar: http://mnbr.no/regelverk/dommere.asp

Leder for MNBR dommerkomité er Paul Daniel Johansen: dommerkomite@mnbr.no

 

Kampreglement for innebandy. Utdrag som gjelder dommere:

§ 6. Dommere, kampsekretærer og arrangør.

1. Innledende bestemmelser.Dommere som dømmer i kretsene, autoriseres av kretsstyrene etter en teoretisk og en eller flere praktiske prøver. Dommerne kan fratas sin autorisasjon av kretsstyret.Kretsens lover skal inneholde bestemmelser om at kretsdommere har fri adgang til de kamper som arrangeres innen kretsen, med unntak av NM-finaler og landskamper. Kretsens lover skal likeledes ha bestemmelse om dommernes reise- og diettgodtgjørelse. Forbundsseriedommere autoriseres av seksjonsstyret etter innstilling av dommerkomiteen i forbundet. Forbundsseriedommere kan fratas sin autorisasjon av seksjonsstyret etter innstilling fra dommerkomiteen i forbundet.

Seksjonsstyret fastsetter reiseregulativ for dommere.

Punkt 2. Varsling av dommere.
Den myndighet som oppnevner dommere, skal varsle dommerne i god tid før kampdagen. Varselet skal vise hvilke klubber som skal spille, klasse, spillested og spilletid. Dommere er selv ansvarlig for å sende inn dommerregning til administrerende myndighet.

Punkt 3. Innrapportering av resultat.
Arrangørklubb/hjemmelag skal ringe inn resultatet til administrerende myndighet senest innen 15 minutter etter at kampen(e) er ferdigspilt, dersom slik innrapporteringsrutine eksisterer. Hjemmelag/arrangør er ansvarlig for å sende korrekt utfylt kamprapportskjema til administrerende myndighet, senest første hverdag etter kampen(e). Dersom arrangør/hjemmelag ikke overholder disse forpliktelsene, straffes dette med bøter. Se Straffereaksjoner for brudd på kampreglement.

Punkt 4. Arrangement.
Administrerende myndighet for en kamp bestemmer hvilken klubb som skal arrangere de berammede kamper.
Myndigheten kan også frita en klubb for arrangementer i en sesong, når klubben har bedt om det ved anmeldelsen av sitt lag, og forholdene gjør det naturlig. Arrangerende klubb skal sørge for spilleklar bane, i henhold til spilleregler for innebandy.
Hvis ikke bane med utstyr er i orden til rett tid, kan arrangerende klubb tape kampen. Den myndighet som er ansvarlig for kampen, skal avgjøre om det foreligger særegne forhold.

Punkt 5. Kampsekretariat.
Hjemmelag/arrangør skal sørge for at kamprapportskjema er på plass i sekretariatet senest 30 minutter før kampstart. Det påhviler arrangerende klubb å ordne med kampsekretariat ifølge Instruks for kampsekretariat.

Punkt 6. Nøytralitet.
I alle obligatoriske kamper (se definisjon i Sanksjons- og protestreglementet) skal dommere være nøytrale. En dommer er nøytral når han ikke tilhører noen av de klubbene som spiller.
Forbund kan dispensere fra denne bestemmelse ved kamper i de aldersbestemte klasser.
Kretser/regioner kan dispensere fra denne bestemmelsen, uansett klasse. Administrerende myndighet må innhente samtykke fra de aktuelle klubbene.

Punkt 7. Dommers fremmøte.
En dommer skal møte til kamp senest 30 minutter før kampstart slik at han før kampen kan kontrollere banen, kamprapportskjema, spillematerialet og drakter før kampen, og slik at spillet kan begynne til fastsatt tid.

Punkt 8. Dommerens og lagenes viktigste plikt.
Det er dommerens og lagenes plikt under enhver omstendighet å søke å få spilt en berammet kamp selv om bestemmelsene om drakter, bane eller spillemateriale ikke er overholdt.
Dommeren må ikke tillate et fremmøtt lag å forlate kampplassen så lenge det er mulighet for at kampen blir spilt, og hvert av lagene har et selvstendig ansvar for å medvirke til at denne bestemmelse blir overholdt.

Punkt 9. Avlysing av kamp på kampstedet.
Kun dommeren kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av spilleforhold ved bane o.l.

Punkt 10. Klubbenes plikt til å utdanne dommere.
Administrerende myndighet kan fastsette regler for klubbenes plikter i forhold til antall dommere og antall kamper disse må dømme i løpet av en sesong.

Punkt 11. Dommerens bekledning.
Dommere skal dømme i godkjente dommerdrakter. Enhver klubb er ansvarlig for innkjøp av dommerdrakter til sine egne godkjente dommere.
Dommernes krets/ autorisasjonsmerker plasseres oppe på venstre side av brystet.

Punkt 12. Kampsekretærer og arrangørens bekledning.
Kampsekretærer og arrangøren plikter å stille i lett kjennelige drakter eller vester eller på annen måte være kledd slik at det er lett for lagene, publikum, presse, sanitet osv. å finne en representant for dem.

Straffereaksjoner for brudd på kampreglement

5. Antall utdannede dommere i klubben:
(jf. kampreglementet § 6 punkt 10)
Hvis en klubb ikke stiller med et tilstrekkelig antall dommere sett i forhold til kampreglementets bestemmelser, skal en avgift på inntil kr. 2.000 pr. dommer innbetales til den kretsen som klubben hører hjemme i.

Be the first to comment.

Leave a Reply